ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Základné informácie

IDEA - DSS je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou, podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
V IDEA – DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva, osobné vybavenie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť. Klientom sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť – športová, kultúrna, spoločenská a rekreačná. Taktiež sa utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.


Zariadenie má dve strediská. Stredisko v Prakovciach tvoria dve samostatné budovy. V jednej je ubytovaných 40 mobilných klientov. V druhej budove na prízemí a prvom poschodí je ubytovaných 35 imobilných klientov, druhé poschodie slúži pre administratívu. Komplex budovy tvorí aj kotolňa, práčovňa a stravovacia prevádzka s kuchyňou, skladmi, jedálňou pre zamestnancov.
Súčasťou oboch areálov sú bezbariérové prístupové komunikácie, relaxačné zóny, vonkajší bazén a parky.


V stredisku Matilda Huta sa nachádza päť budov. Ubytovacia, prevádzková a kaštieľ sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Ubytovacia budova je jednoposchodová, prízemie je pre mužov a poschodie patrí ženám, spolu 39 mobilných klientov. Prevádzková budova je tiež jednoposchodová tvorí ju aj suterén kde sa nachádza kotolňa, dielňa pre údržbu a sklady stravovacej prevádzky, na prízemí je kuchyňa, jedáleň pre klientov aj zamestnancov s veľkou terasou. Poschodie tvoria kancelárie a miestnosti na rozvoj pracovných zručností, textilná dielňa, kreatívna dielňa a pracovno-pestovateľská dielňa. Práčovňu tvorí samostatná budova. V kaštieli je od roku 2011 zriadené hydroterapeuticko-rehabilitačné centrum. Budova podporovaného bývania je v súčasnosti v realizačnej fáze projektu. Areál strediska Matilda Huta má aj vlastnú čističku odpadových vôd, vonkajší bazén a  fitnes zónu.
IDEA – DSS je rozpočtová organizácia napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

Národný projekt

Pre Informácie o Národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov kliknite TU