DSS PRAKOVCEDSS PRAKOVCE

Domov sociálnych služieb Prakovce - Matilda Huta poskytuje služby deťom od 3 do 18 rokov a približne 2/3 klientov celého zariadenia má k mentálnemu postihnutiu pridružený aj telesný postih. V celom areáli sa v súčasnosti neposkytuje vodoliečba, nakoľko na ňu nie sú vytvorené dostatočné priestory. Zriadením hydroterapeutického / rehabilitačného centra v zrekonštruovanom objekte sa zvýši úroveň poskytovaných sociálnych služieb v DSS Prakovce - Matilda Huta a zároveň to bude mať pozitívny dopad na klientov zariadenia. Vzhľadom k diagnostickej skladbe klientov zariadenia bude rehabilitácia v novo vzniknutom hydroterapeutickom/rehabilitačnom centre nápomocná k zlepšeniu ich telesného postihu. Hydroterapia a rehabilitácia výrazným spôsobom prispeje k rozvoju procesov a zručností nevyhnutných pre skvalitnenie života detí s telesným a mentálnym postihom.