Technické a technologické riešenie projektu Technické a technologické riešenie projektu

Projektová dokumentácia na realizáciu rekonštrukcie kaštieľa a jeho následné využitie vo forme hydroterapeutického / rehabilitačného centra je spracovaná v zmysle platných STN, ktoré sú v súlade s legislatívou EÚ.

Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu kaštieľa, ktorý po rekonštrukcii bude slúžiť ako rehabilitačné centrum. V centre sa budú nachádzať: hydroterapia, fitnescentrum, sociálne zázemie, parná sauna, šatňa a miestnosť pre návštevy.

Ústredné vykurovanie bude zabezpečené teplovodným vykurovacím systémom a to pomocou podlahového vykurovania kombináciou vykurovacích telies. Zdrojom tepla bude existujúca kotolňa. Príprava teplej úžitkovej vody bude cez solárny systém.

Vzduchotechnika rieši tie priestory, u ktorých nie je daná možnosť prirodzeného vetrania podtlakovým systémom vetrania, odvlhčenie vodoliečby a vírivky, odvlhčenie a vetranie bazénu, klimatizáciu oddychu sauny a návštevnej miestnosti.

Elektroinštalácia rieši rozvádzače, osvetlenie objektu, zásuvkovú inštaláciu, napojenie zariadení, bleskozvod a uzemnenie, zemné práce a slaboprúdové rozvody.

Zdravotechnika rieši napojenie novo navrhovaných zariaďovacích predmetov v priestoroch objektu na nové rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody a cirkulácie a zároveň rieši ich odkanalizovanie napojením cez novú vnútornú kanalizáciu na vonkajšiu kanalizáciu.

Technologické vybavenie hydroterapeutického / rehabilitačného centra:
- relaxačný bazén
- samostatná vírivá vaňa
- parná sauna s vysokou vlhkosťou a relatívne nízkou teplotou
- hydromasážne vane v počte 2 ks

English version

Technical and Technological Solution of the ProjectTechnical and Technological Solution of the ProjectProject documentation about the reconstruction of the mansion house and its subsequent utilization as a hydrotherapy / rehabilitation centre is elaborated in accordance with the Slovak Technical Standards which are in harmony with the EU legislation.

The subject of the project is the reconstruction of the mansion house object which will be used as hydrotherapy / rehabilitation centre. Hydrotherapy, fitness centre, sanitary facility, steam sauna, dressing-room, rest and guest room will be found there.

Central heating will be ensured by the means of warmwater heater system by floor warming in combination with heating units. The heat source will be the existing boiler. The warm service water will be prepared by solar system.

Air conditioning solves the areas which have no possibility of natural ventilation by using the vacuum system of ventilation, dehumidifing of the hydrotherapy and jakuzzi, dehumidifing and ventilation of pool, conditioning of sauna rest room and guest room.

Electrical installation solves the distributors, lighting of the object, sockets installation, equipments connection, lightning conductor and earthing, ground works and light-current distributions.

Health-technical installation solves the connection of the newly furnished equipments in the object area to the new distributions of cold water, warm service water and circulation and at the same time it solves their sewage by connecting the new internal sewage system to the external sewage system.

Technological equipment of the hydrotherapy / rehabilitation centre:
- relaxation pool
- jakuzzi
- steam sauna with high humidity and relatively low temperature
- 2 pieces of hydro massage bath tubes