Realizácia projektu /popis aktivít, časový harmonogram :Realizácia projektu /popis aktivít, časový harmonogram :

1. Prípravná fáza
- zahŕňa verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou kaštieľa; táto fáza prebieha na začiatku projektu v trvaní cca 6 mesiacov.
2. Samotná rekonštrukcia objektu kaštieľa pozostávajúca z nasledovných častí:
A. architektonicko-stavebné riešenie
 1. búracie práce,
 2. zemné práce,
 3. základy,
 4. zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie,
 5. strešná konštrukcia,
 6. podlahy,
 7. výplne otvorov,
 8. úpravy povrchov,
 9. izolácie,
 10. klampiarske práce,
 11. stolárske práce,
 12. zámočnícke práce,
 13. protikorózna ochrana, nátery;
B. zdravo technické inštalácie
C. elektroinštalácia
D. ústredné vykurovanie
E. vzduchotechnika

Trvanie tejto aktivity je naplánované na dobu 12 mesiacov, počas ktorých sa má uskutočniť gro stavebných prác.
3. Nákup a inštalácia technologického vybavenia pre rehabilitačné centrum
– ide o nákup bazéna, vírivky, sauny a ich osadenie v objekte kaštieľa, pričom táto aktivita bude trvať 3 mesiace po skončení stavebných prác.
4. Technický dohľad
– dozor nad samotnou realizáciou stavebných prác až po odovzdanie stavby, ktoré bude trvať 15 mesiacov.

Od októbra 2009 až do decembra 2009 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a technický dozor stavby.

Zdevastovaná budova kaštieľa je od januára 2010 už rekonštruovaná vďaka schváleným finančným prostriedkom firmou Hydroterm, s.r.o.

Stav k 31.7. 2010 :
Stavebné práce realizované zhotoviteľom diela plynule prebiehajú. Sú zrealizované takmer všetky búracie práce. Realizované sú priestory v suteréne, ktoré budú slúžiť na umiestnenie technológie, pripravený je základ pre umiestnenie bazénu, vybudované je dispozičné riešenie objektu. Vyrobené sú okenné a dverné výplne. Začaté sú práce na zriadenie krovu.

Stav k 31.9. 2010 :
Okenné a dverné výplne sú z väčšej časti osadené. Dokončený je krov a strešná škridlová krytina je už tiež položená. V rámci vonkajších úprav prebiehajú práce na fasáde kaštieľa spolu s dolným osadením kameňa.

Stav k 31.10. 2010 :
Stavebné práce realizované zhotoviteľom diela plynule pokračujú. Sú zrealizované všetky búracie práce. Zrealizované sú priestory v suteréne, ktoré budú slúžiť na umiestnenie technológie, v suteréne je už položená dlažba. Dokončené sú práce týkajúce sa umiestnenia klimatizačných jednotiek k bazénu a vzduchotechnike. Okenné a dverné výplne sú osadené. Dokončený je krov a strešná škridlová krytina je už tiež položená. Pod sttrechou sú dané medené odkvapy. Ukončené sú práce na fasáde a dokončený je kamenný sokel objektu. Vstup do objektu (drevený a kamenný obklad a okenné a dverné výplne ) je dokončený. V rámci interiéru stropu sa realizuje zateplenie a obklady drevom. V súčasnosti sa realizujú obklady stien.

English version

Description of the Project and its Activities:Description of the Project and its Activities :

1. Preparation phase
- includes public procurement of construction work supplier concerning reconstruction of the mansion house; this phase will be carried out at the beginning and will last for 6 months.
2. The reconstruction:
A. architectural – building design
 1. demolition works,
 2. ground works,
 3. basement,
 4. vertical structures,
 5. horizontal structures,
 6. roof structures,
 7. flooring,
 8. window and door opening,
 9. surface treatment,
 10. insulations,
 11. sheet metal works,
 12. carpenter's work,
 13. locskmith's work,
 14. anti-corrosive cover, coatings;
B. health-technical installations;
C. electrical installations
D. central heating
E. air conditioning

Duration of the activity is planned for 12 months.
3. Purchasing and installation of technological equipment for the rehabilitation centre
– purchase of pool, jakuzzi, sauna, bath tubes and their installation in the renovated mansion; the activity will last for 3 months after completion of reconstruction works.
4. Technical supervision
– supervision over the reconstruction works realization till the construction delivery; the activity will last for 15 months.

Status k 31.10. 2010 :
Construction works made by contractor are continuously in progress. All demolition works are already finished. The reconstruction of basement floor spaces, in which the technology equipment will be placed, is also finished. The ventilation system is currently installed as well as most of windows and doors. The construction of truss and roof covering are finished as well as facade. Currently the object pedestal is made.