REKONŠTRUKCIAREKONŠTRUKCIA

Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli Domova sociálnych služieb Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra financovaná v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.

Košickému samosprávnemu kraju bol schválený grant z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM ) na rekonštrukciu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra.

Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 1 079 392 €, kde 85 % je hradených z FM EHP a NFM a 15% je spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR.
Zdevastovaná budova kaštieľa je v súčasnosti ohraničená plechovým vlnitým plotom a je napojená na hlavný objekt DSS Prakovce - Matilda Huta, ktorý bol v minulosti zrekonštruovaný.

Zrekonštruovaním
budovy kaštieľa dôjde k prepojeniu s už fungujúcimi objektmi, pričom budú vytvorené priestory pre rehabilitačné centrum, v rámci ktorého vznikne: hydroterapia (hydromasážna vaňa, vírivka na dolné a horné končatiny, bazén), fitnes centrum (prístroje na cvičenie, ribstoly, žinenky, lavičky), sociálne zázemie (sprchovacie kúty, WC osobitne pre ženy a mužov) sauna a oddycháreň s ležadlami, šatne. Nadzemné podlažie bude v prevedení pre imobilných.
Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom zlepšenia materiálno technického vybavenia v zariadení sociálnych služieb zabezpečí zmenu prístupu v práci s klientom, zvýšenie odbornosti personálu a následné zvýšenie kreditu celej organizácie poskytujúcej sociálne služby.

English Version

The Reconstruction of the Mansion Objekt in the Area of the Social Services Centre Prakovce - Matilda Huta for the Purpose of Hydrotherapeutic / Rehabilitation Centre Creation

The main goal is life quality improvement of SSC Prakovce ? Matilda Huta clients, eventually the other SSC's of the KSK and near surroundings children clients with disabilities via establishing of the hydrotherapeutic / rehabilitation centre in the reconstructed Mansion premises.

SSC Prakovce - Matilda Huta offers services to children clients aging from 3 to 18 years, approximately 2/3 of the centre clients has diagnosed both mental and physical disabilities at the same time. There?s no hydrotherapy offered currently in the SSC Prakovce - Matilda Huta due the lack of the suitable room for it. With consideration of the wide spectrum clients diagnosis rehabilitation in newly built hydrotherapeutic / rehabilitation centre will help to improve their life quality. Hydrotherapy and rehabilitation will be significantly improve evolve the processes and skills necessary for better quality of life for children with physical and mental disability.

Desolated premise of the mansion is surrounded by corrugated sheets, the mansion is connected to main SSC Prakovce - Matilda Huta's building, which has been reconstructed in past time. Reconstruction of the mansion will connect the premise and offered services as well with already functioning centre buildings, where will be created room for rehabilitation centre where will be offerred following services: hydrotherapy (a hydro massage bath, a jacuzzi for upper and lower limbs, a pool), fitness centre (excercising devices, mattresses, benches, wall bars), sanitary facility (showers, separate lavatory for men and women), sauna and restroom with deck-chairs, dressing room

First floor will be accessible for immobile clients.

Quality improvement of the offered social services achieved with improved material and technical equipment of the SSC Prakovce - Matilda Huta will guarantee the better approach in work with clients, improvement of the staff expertise and forthcoming credibility increase of the organization offering the social services.