ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Dokumenty

Výročná správa

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, podáva písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na odbor sociálnych vecí Ú KSK.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom  a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej  osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba. Ak je osoba zbavená svojprávnosti na právne úkony, žiadosť podáva súdom ustanovený opatrovník.

Podmienkou pre poskytovanie sociálnej služby v IDEA  -DSS je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie fyzická osoba žiada a ktoré  vydá vyšší územný celok v rozsahu jeho pôsobnosti.Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Ú KSK. Podkladom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Ú KSK na základe podanej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Poskytované sociálne služby v IDEA - DSS Prakovce

Dňom 1. 1. 2009 nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách").

V domove sociálnych služieb sa poskytujú:

a) odborné činosti:

 • základné sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostllivosť,
 • pracovná terapia,
 • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,

b) obslužné činnosti:

 • bývanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c) ďalšie činnosti:

 • utváranie podmienok na prípravu stravy,
 • poskytovanie osobného vybavenia,
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • výchova,
 • záujmová činnosť,
 • kultúrna činnosť,
 • rekreačná činnosť.

Úhrada za poskytované sociálne služby v IDEA - DSS Prakovce

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v IDEA - DSS Prakovce sa vypočítava na základe Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Kosického samosprávneho kraja (ďalej len "VZN KSK").

Úplné znenie VZN KSK č. 17/2012:

Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby

1.  Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.

2. Prijímateľ  má právo na utvorenie podmienok na  zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického  kontaktu s  osobou,    ktorú  si  sám určí, najmä na účel ochrany  jeho  práv  a právom  chránených  záujmov,   nadväzovania  a  udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a  udržiavania partnerskýchvzťahov. 

3. Prijímateľ  má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v tomto zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov za podmienok určených poskytovateľom sociálnej služby.

4. Prijímateľ  má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom  pri poskytovaní  sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.

5. Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na  poskytovanie sociálnej služby v zariadení.

6.  Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške a termíne.